818
برخی اصولگرایان در داخل کشور تا زمانی که آزمایش های هسته ای کره شمالی و تهدیدات این کشور علیه آمریکا ادامه داشت، از پیونگ یانگ تمجید کرده و از آن به عنوان یک الگو برای کشورمان یاد می کردند اما ...