673
حسینی همچنین تاکید کرد: بر اساس مصوبه شورایعالی اداری و نیز سند پشتیبان برنامه ششم توسعه، باید سهم زنان از جایگاه های مدیریتی کشور، تا پایان برنامه ششم توسعه به ۳۰ درصد برسد. انتهای پیام


86
یک عضو فراکسیون زنان مجلس با اشاره پایان مهلت فعالیت بازنشستگان بر اساس قانون منع بکارگیری بازنشستگان، تاکید کرد: هم اکنون وقت آن است که معاونت زنان ریاست جمهوری تلاش و پیگیری های جدی خود را برای استفاده از زنان ...


858
یک عضو فراکسیون زنان مجلس با اشاره پایان مهلت فعالیت بازنشستگان بر اساس قانون منع بکارگیری بازنشستگان، تاکید کرد: هم اکنون وقت آن است که معاونت زنان ریاست


732
حسینی تاکید کرد: ضرورت تحقق سهم ۳۰ درصدی زنان در جایگاه‌های مدیریتی - یک عضو فراکسیون زنان مجلس با اشاره پایان مهلت فعال-قانون منع بکارگیری بازنشستگان


890
ساعت 24-یک عضو فراکسیون زنان مجلس با اشاره پایان مهلت فعالیت بازنشستگان بر اساس قانون منع بکارگیری بازنشستگان، تاکید کرد: هم اکنون وقت آن است که معاونت زنان ریاست جمهوری تلاش و پیگیری های جدی خود را برای استفاده از زنان ...


435
حسینی همچنین تاکید کرد: بر اساس مصوبه شورایعالی اداری و نیز سند پشتیبان برنامه ششم توسعه، باید سهم زنان از جایگاه های مدیریتی کشور، تا پایان برنامه ششم توسعه به ۳۰ درصد برسد.


823
حسینی همچنین تاکید کرد: بر اساس مصوبه شورایعالی اداری و نیز سند پشتیبان برنامه ششم توسعه، باید سهم زنان از جایگاه های مدیریتی کشور، تا پایان برنامه ششم توسعه به 30 درصد برسد.


971
خبربانو جستجو گر اخبار ویژه زنان و خانواده حسینی تاکید کرد: ضرورت تحقق سهم ۳۰ درصدی زنان در جایگاه‌های مدیریتی


808
Use this form to sign up for our weekly newsletter, in order to receive Event updates, special deals, and promotional coupons in your area. We will not use your email address to send spam, and we will not provide your contact details to third parties.


704
هم اکنون وقت آن است که معاونت زنان ریاست جمهوری تلاش و پیگیری های جدی خود را برای استفاده از زنان توانمند و شایسته به کار گیرد.