961
حسینی همچنین تاکید کرد: بر اساس مصوبه شورایعالی اداری و نیز سند پشتیبان برنامه ششم توسعه، باید سهم زنان از جایگاه های مدیریتی کشور، تا پایان برنامه ششم توسعه به ۳۰ درصد برسد. انتهای پیام


980
یک عضو فراکسیون زنان مجلس با اشاره پایان مهلت فعالیت بازنشستگان بر اساس قانون منع بکارگیری بازنشستگان، تاکید کرد: هم اکنون وقت آن است که معاونت زنان ریاست جمهوری تلاش و پیگیری های جدی خود را برای استفاده از زنان ...


774
یک عضو فراکسیون زنان مجلس با اشاره پایان مهلت فعالیت بازنشستگان بر اساس قانون منع بکارگیری بازنشستگان، تاکید کرد: هم اکنون وقت آن است که معاونت زنان ریاست


331
حسینی تاکید کرد: ضرورت تحقق سهم ۳۰ درصدی زنان در جایگاه‌های مدیریتی - یک عضو فراکسیون زنان مجلس با اشاره پایان مهلت فعال-قانون منع بکارگیری بازنشستگان


239
ساعت 24-یک عضو فراکسیون زنان مجلس با اشاره پایان مهلت فعالیت بازنشستگان بر اساس قانون منع بکارگیری بازنشستگان، تاکید کرد: هم اکنون وقت آن است که معاونت زنان ریاست جمهوری تلاش و پیگیری های جدی خود را برای استفاده از زنان ...


885
حسینی همچنین تاکید کرد: بر اساس مصوبه شورایعالی اداری و نیز سند پشتیبان برنامه ششم توسعه، باید سهم زنان از جایگاه های مدیریتی کشور، تا پایان برنامه ششم توسعه به ۳۰ درصد برسد.


676
حسینی همچنین تاکید کرد: بر اساس مصوبه شورایعالی اداری و نیز سند پشتیبان برنامه ششم توسعه، باید سهم زنان از جایگاه های مدیریتی کشور، تا پایان برنامه ششم توسعه به 30 درصد برسد.


76
خبربانو جستجو گر اخبار ویژه زنان و خانواده حسینی تاکید کرد: ضرورت تحقق سهم ۳۰ درصدی زنان در جایگاه‌های مدیریتی


756
Use this form to sign up for our weekly newsletter, in order to receive Event updates, special deals, and promotional coupons in your area. We will not use your email address to send spam, and we will not provide your contact details to third parties.


606
هم اکنون وقت آن است که معاونت زنان ریاست جمهوری تلاش و پیگیری های جدی خود را برای استفاده از زنان توانمند و شایسته به کار گیرد.