132
پاسخ. با سلام. با توجه به محدودیتهای ناوگان هما، همواره احتمال تغییر نوع هواپیما موجود می باشد.