953
آغاز واگذاری "شهرک تخصصی صنایع دریایی" از تابستان; ۱۶.۳هزار میلیارد تومان از دارایی ایمیدرو رد دیون شد