390
زلزله‌های ۴.۱ در زاغه استان لرستان و ۴.۲ در ایذه استان خوزستان از مهمترین رخدادهای لرزه‌ای در هفته گذشته بودند، ضمن آنکه در همین بازه زمانی ۱۲ زمین‌لرزه بیش از ۳ در کشور به ثبت رسید.


224
زلزله‌های ۴.۱ در زاغه استان لرستان و ۴.۲ در ایذه استان خوزستان از مهمترین رخدادهای لرزه‌ای در هفته گذشته بودند، ضمن آنکه در همین بازه زمانی ۱۲ زمین‌لرزه بیش از ۳ در کشور به ثبت رسید.


857
در هفته گذشته زلزله‌های مهم بیش از ۴ ریشتر در استان‌های اصفهان، کرمان و هرمزگان به ثبت رسید؛ ضمن آنکه در جواد آباد استان تهران زلزله ۳.۱ و در دریاچه نمک زلزله‌های کوچک کمتر از ۳ رخ داد.


821
ثبت دو زلزله بیش از ۴ ریشتر و ۱۲ زلزله بزرگتر از ۳ در کشور مقالات ، اخبار و مطالب جستجو شده با عنوان ثبت دو زلزله بیش از ۴ ریشتر و ۱۲ زلزله بزرگتر از ۳ در کشور


70
ثبت ۵ زلزله بیش از ۴ ریشتر در کشور/وقوع بیشترین زلزله‌ در استان‌های فارس و بوشهر بزرگترین زلزله در هفته گذشته در وحدتیه استان بوشهر با بزرگای ۴.۶ به ثبت رسید.


944
ثبت ۳ زلزله بیش از ۴ ریشتر در کشور در هفته گذشته زلزله‌های مهم بیش از ۴ ریشتر در استان‌های اصفهان، کرمان و هرمزگان به ثبت رسید؛ ضمن آنکه در جواد آباد استان تهران زلزله ۳.۱ و در دریاچه نمک زلزله‌های کوچک کمتر از ۳ رخ داد.


550
ثبت ۵ زلزله بیش از ۴ ریشتر در کشور/وقوع بیشترین زلزله‌ در استان‌های فارس و بوشهر ... دو زلزله ...


997
ثبت ۵ زلزله بیش از ۴ ریشتر در کشور/وقوع بیشترین زلزله‌ در استان‌های فارس و بوشهر بزرگترین زلزله در هفته گذشته در وحدتیه استان بوشهر با بزرگای ۴.


37
[ad_1] بزرگترین زلزله در هفته گذشته در وحدتیه استان بوشهر با بزرگای ۴.۶ به ثبت رسید. ضمن آنکه در همین بازه زمانی ۹ زلزله کمتر از ۴ در ۵ استان کشور رخ داد.


751
ثبت 5 زلزله بیش از 4 ریشتر در کشور/وقوع بیشترین زلزله در استان‌های فارس و بوشهر ... دو زلزله ۳ ...