212
رئیس جهاد کشاورزی سمنان با اشاره به برخی از گلایه‌های کشاورزان درباره اینکه کارخانه داران گاه به جای پول به آنان شکر تحویل می‌دهند و در واقع می‌خواهند مبادله کالا به کالا باشد، گفت که در ...


902
به گزارش توليد ايرانی؛ سید حسن میرعماد با اشاره به برخی از گلایه‌های کشاورزان مبنی بر اینکه کارخانه داران گاه به جای پول به آنان شکر تحویل می‌دهند و در واقع می‌خواهند مبادله کالا به کالا باشد، افزود: در برخی مواقع ...


748
به گزارش ایسنا، سید حسن میرعماد با اشاره به برخی از گلایه‌های کشاورزان مبنی بر اینکه کارخانه داران گاه به جای پول به آنان شکر تحویل می‌دهند و در واقع می‌خواهند مبادله کالا به کالا باشد، افزود: در برخی مواقع کارخانه ...


908
به گزارش مرآت، سید حسن میرعماد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از نظر کشت محصول چغندرقند در کشور جایگاه مطلوبی دارد به خرید تضمینی چغندر از سوی تنها کارخانه قند این استان اشاره کرد و اظهار کرد: به دلیل نبود نقدینگی ...


450
به گزارش ایسنا، سید حسن میرعماد با اشاره به برخی از گلایه‌های کشاورزان مبنی بر اینکه کارخانه داران گاه به جای پول به آنان شکر تحویل می‌دهند و در واقع می‌خواهند مبادله کالا به کالا باشد ...


157
به گزارش ایسنا، سید حسن میرعماد با اشاره به برخی از گلایه های کشاورزان مبنی بر اینکه کارخانه داران گاه به جای پول به آنان شکر تحویل می دهند و در واقع می خواهند مبادله کالا به کالا باشد، افزود ...


605
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: در برخی مواقع کارخانه داران به علت نداشتن نقدینگی پرداخت مبلغ چغندرقند به کشاورزان را به تأخیر می‌اندازد و یا به بهره بردار پیشنهاد تحویل شکر به جای پول را می‌دهد.


8
به گزارش ایسنا، سید حسن میرعماد با اشاره به برخی از گلایه‌های کشاورزان مبنی بر اینکه کارخانه داران گاه به جای پول به آنان شکر تحویل می‌دهند و در واقع می‌خواهند مبادله کالا به کالا باشد، افزود: در برخی مواقع کارخانه ...


96
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: در برخی مواقع کارخانه داران به علت نداشتن نقدینگی پرداخت مبلغ چغندرقند به کشاورزان را به تأخیر می‌اندازد و یا به بهره بردار پیشنهاد تحویل شکر به جای پول را می‌دهد.


24
رئیس جهاد کشاورزی سمنان با اشاره به برخی از گلایه های کشاورزان درباره اینکه کارخانه داران گاه به جای پول به آنان شکر تحویل می دهند و در واقع می خواهند مبادله کالا به کالا باشد، گفت که در برخی مواقع کارخانه داران به علت ...