171
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به حضور وزیر بهداشت در جلسه این کمیسیون گفت: براساس مباحث مطرح شده احتیاج به ۱۰۰ هزار کادر پرستاری برای بهبود وضعیت پرستاری است لذا مقرر شد که ...


336
در کمیسیون بهداشت عنوان شد تاکید بر لزوم اختصاص بودجه برای رفع کمبود ۱۰۰ هزار کادر پرستاری


488
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به حضور وزیر بهداشت در جلسه این کمیسیون گفت: براساس مباحث مطرح شده احتیاج به ۱۰۰ هزار کادر پرستاری برای بهبود


625
Use this form to sign up for our weekly newsletter, in order to receive Event updates, special deals, and promotional coupons in your area. We will not use your email address to send spam, and we will not provide your contact details to third parties.


950
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به حضور وزیر بهداشت در جلسه این کمیسیون گفت: براساس مباحث مطرح شده احتیاج به ۱۰۰ هزار کادر پرستاری برای بهبود وضعیت پرستاری است لذا مقرر شد که سازمان برنامه و بودجه اعتبارات ...


708
در کمیسیون بهداشت عنوان شد تاکید بر لزوم اختصاص بودجه برای رفع کمبود ۱۰۰ هزار کادر پرستاری


135
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به حضور وزیر بهداشت در جلسه این کمیسیون گفت: براساس مباحث مطرح شده احتیاج به ۱۰۰ هزار کادر پرستاری برای بهبود وضعیت پرستاری است لذا مقرر شد که ...


559
اقتصاد ایران: سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به حضور وزیر بهداشت در جلسه این کمیسیون گفت: براساس مباحث مطرح شده احتیاج به ۱۰۰ هزار کادر پرستاری برای بهبود وضعیت پرستاری است لذا مقرر شد که سازمان برنامه و ...


68
حیدرعلی عابدی در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح جلسه امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: این جلسه با حضور وزیر بهداشت، معاون سازمان امور استخدامی و مسئولانی از سازمان برنامه و بودجه برگزار شد که موضوع کمبود پرستار مورد ...


472
تاکید بر لزوم اختصاص بودجه برای رفع کمبود 100 هزار کادر پرستاری. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به حضور وزیر بهداشت در جلسه این کمیسیون گفت: براساس مباحث مطرح شده احتیاج به 100 هزار کادر پرستاری برای بهبود ...