403
با سلام سیاوش مهری هستم متولد ایران و سیتزین آمریکا حدود 10 سال پیش به خاطر مشکلاتی که در ایران داشتم از کشور خارج شدم و وارد پروسه پناهندگی و مهاجرت شدم حدود یک سال و نیم در ترکیه بودم و سپس از ...