447
یگانه ایستگاه خبری افغانستان. خبرهای همه رسانه های معتبر افغانستان در یکصدا.


482
هدف نهایی آنها معلوم است؛ البتّه دولت قبل آمریکا این را به رو نمی‌آورد، خلاف این را میگفت؛ [امّا] آنها هم هدف‌شان همین بود: براندازی جمهوری اسلامی.