92
چرا چیزی به نام مد ایرانی هیچگاه نمی تواند بوجود بیاید؟ مد محصول پیوند سرمایه داری و لایه های قدرت سیاسی و رسانه امروز است.