241
اولین سامانه خبری موبایلی در ایران بر پایه سیستم شهروند خبرنگار