581
لحن یا سبک این مقاله بازتاب‌دهندهٔ لحن دانشنامه‌ای استفاده‌شده در ویکی‌پدیا نیست. لطفاً کلمات ستایش‌گونه و غیر ادبی و عبارت‌های نادانشنامه‌ای را بزدایید.


798
عناوین نادر شاه افشار; عنوان مرجع «اعلی‌حضرت ظل‌الله شاهِ شاهان، هست سلطان بر سلاطین جهان،


848
برچسب‌ها و تگ‌های موضوعات و زمینه‌های کتاب‌های موجود در کتابناک