537
ايحا پايگاه خبری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم است. در اين سايت از فعاليت های قرآنی اعم از آموزش، پژوهش و محافل قرآنی مطلع شويد.