176
فرم ثبت نام در باشگاه مدیران ایران و عضویت یکساله.


592
در این مطلب به مفهوم تحول سازمانی پرداخته شده است. تحول سازمان فرآیندی است که توجه خود را به فرهنگ، فرآیندها و ساختار مورد استفاده یک سیستم جامع...