344
در بیانیه سپاه به مناسبت روز خبرنگار تاکید شد؛ اصحاب رسانه ، نمایشگران اقتدار دفاعی و توان بازدارندگی کشور/ خبرنگاران