104
براساس ماده(25) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران حق‌سرپرستی به 4گروه تعلق می‌گیرد.