166
زمستان بود و خیلی تماشاگر نیامده بود، یکی‌شان داشت سیگاری درست می‌کرد و به شوخی می‌گفت تا من گل نزنم، استقلال گل نمی‌زند.