879
به گزارش ایرنا خادمان حرم رضوی که در بدو ورود به دزفول مورد استقبال قرار گرفتند با حضور در مرکز درمانی امام حسن مجتبی(ع) برای شفای بیماران بستری دعا کردند.